Aanmelding
U kunt zich telefonisch aanmelden of via het contactformulier op deze site.
Behandeling en vergoeding door de zorgverzekeraar is bij verwijzing door uw huisarts/specialist altijd mogelijk.

Directe toegankelijkheid
Wanneer u zonder verwijzing wilt aanmelden, volgt tijdens de eerste afspraak een screening. Worden bij deze screening andere klachten of ziektebeelden vastgesteld die van invloed kunnen zijn op de logopedische behandeling (contra-indicaties), dan adviseren wij u contact op te nemen met uw huisarts voor nader onderzoek. (Logopedische behandeling is dán alleen mogelijk op verwijzing.) De directe toegankelijkheid logopedie (DTL) wordt niet door alle zorgverzekeraars toegestaan.

 
© Copyright Dirkjan

 

Vergoeding
Logopedie is opgenomen in het basispakket van de verzekering. Wanneer u naar een logopedist bent verwezen door een arts, wordt de behandeling bij kinderen vrijwel altijd vergoed. Sinds 1 januari 2008 heeft iedereen van 18 jaar en ouder een verplicht eigen risico in de zorgverzekering.
Er wordt rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd.
In verband met restricties van zorgverzekeraars kunnen wij uitsluitend op kosten van de school dan wel de cliënt zelf op locatie (school) behandelen.Verhindering
Kunt u niet komen op de gemaakte afspraak, dan dient u uiterlijk 24 uur van tevoren de afspraak te annuleren. Wanneer wij de telefoon niet opnemen kunt u de boodschap inspreken op het antwoordapparaat. Indien dit niet gebeurt, zal de behandeling in rekening worden gebracht en krijgt u de nota hiervan thuis gestuurd. Deze is dan voor uw eigen rekening en níet voor uw zorgverzekeraar.Tarief

Logopediebehandeling (30 min.)   € 29,22
Stottertherapie (60 min.) € 58,44
Uittoeslag (bij aan-huisbehandeling op specifieke verwijzing) € 17,33
Eenmalig onderzoek zonder behandeling € 58,44
Screening bij directe toegankelijkheid DTL € 14,57
Niet op tijd geannuleerde afspraken 75%

 

Traject
De behandeling start met een intake en onderzoek. Wanneer een logopedische behandeling nodig blijkt, worden samen met u de behandeldoelen bepaald. Cliënten worden in het algemeen één keer per week behandeld. Het zal van de aard en de ernst van de klacht afhangen welke inschatting wordt gemaakt voor de periode van behandeling.
Bij vrijwel iedere behandeling worden thuisopdrachten uitgelegd en meegegeven.Samenwerking
Voor het bereiken van de gestelde logopedische doelen bij de behandeling van kinderen, kan het nodig zijn om naast het hebben van nauw contact met ouders, samen te werken met eventuele andere betrokkenen. Daarbij kunt u denken aan leerkrachten, leidsters van peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Het kan ook gaan om een andere behandelaar, zoals bijvoorbeeld een kinderfysiotherapeut, orthopedagoog of ergotherapeut. Hiervoor zullen wij altijd eerst uw toestemming vragen.
Indien ondanks een periode van behandeling de klacht niet verbetert, kan het van belang zijn om aanvullend onderzoek te laten doen door een medicus of paramedicus. Hierbij kan gedacht worden aan een kinderarts, schoolarts, tandarts, KNO-arts, neuroloog, etc. Dit wordt dan met u besproken en voorgelegd aan de verwijzer.

Van onze bevindingen doen wij verslag naar de verwijzer. Een kopie van dit verslag wordt verstuurd naar de huisarts, bij kinderen rapporteren we ook naar de CB-of schoolarts. Zonodig ontvangen anderen (leerkracht, fysiotherapie, ed) een verslag. Dit wordt eerst met u overlegd.

 

Rugzak informatie
In onze praktijk hebben we veel ervaring met het begeleiden van kinderen met een ‘Rugzak'  (cluster 2, 3, 4).
We verzorgen de volgende onderdelen:

  • Uitgebreid indicatieonderzoek en verslaglegging
  • Herindicatieonderzoek en verslaglegging
  • Halfjaarlijkse evaluatie (hertesten)
  • Begeleiding van een kind met een rugzak in de logopediepraktijk
  • Uitvoeren van logopedische taken die in het handelingsplan van school zijn beschreven
  • Advisering van de leerkrachten en de remedial teacher
  • Aanwezig bij rugzakoverleg op school

Een deel van onze begeleiding valt onder de logopedische behandeling, en wordt door de zorgverzekeraar vergoed. Een ander deel wordt vergoed uit de rugzakgelden.

De ‘rugzak’ heet officieel 'leerlinggebonden financiering' (lgf). De wet op de leerlinggebonden financiering maakt het mogelijk dat ouders van een kind met een beperking kunnen kiezen tussen een reguliere (gewone) school met leerlinggebonden financiering (rugzakje) of een school voor speciaal onderwijs. Voorwaarde hiervoor is wel dat hun kind een indicatie heeft. Een indicatie moet in principe door de ouders worden aangevraagd bij een commissie voor indicatiestelling (CvI). De criteria en onafhankelijkheid van de commissies zijn bij wet geregeld. Dat betekent dat overal in het land dezelfde criteria worden gehanteerd.
Wanneer ouders na indicatie kiezen voor een reguliere school, dan krijgt de school waar het kind ingeschreven staat extra geld voor begeleiding. Uit dit rugzakje worden extra formatie (uren personeel), ambulante begeleiding en extra materiaal (leer- en hulpmiddelen) betaald. De school stelt in overleg met de ouders een handelingsplan op over doel en wijze waarop het onderwijs voor het kind wordt aangepast en dus de middelen uit het rugzakje worden ingezet.

Voor meer informatie over rugzakbegeleiding: www.oudersenrugzak.nl

logopedie en stottertherapie de Streek | Hoofdstraat 207 | 1611 AE Bovenkarspel | 0228-521568 | info@logopediepraktijkdestreek.nl